Bảng cước dịch vụ điện thoại quốc tế chiều đi (áp dụng từ ngày 01/ 05/ 2013)
07/04/2018
1948
TT Nơi đến Mã nước Mã vùng/ mã dịch vụ Gọi tự động
Call 171 và 1713
Gọi tự động IDD Gọi nhân công
Block 6 
giây đầu
01 giây
tiếp theo
Block 6 
giây đầu
01 giây
tiếp theo
Phút đầu Phút
tiếp theo
Tìm người Gọi số
1 Afghanistan 93 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
2 Albania 355 66, 67, 68, 69, 4248, 4252, 44419 720 120 720 120 14500 10000 7200
  Albania 355 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
3 Algeria 213 55, 56, 66, 69, 77, 79 720 120 720 120 14500 10000 7200
  Algeria 213 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
4 American Samoa 1+684 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
5 American Virgin Isl. 1+340 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
6 Andorra 376 3, 4, 6 600 100 600 100 12000 8400 6000
  Andorra 376 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
7 Angola 244 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
8 Anguilla 1+264 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
9 Antigua Barbuda 1+268 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
10 Argentina 54 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
11 Armenia 374 47, 97 600 100 600 100 12000 84000 6000
  Armenia 374 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
12 Aruba 297 5, 6, 7, 9 480 80 480 80 12000 7200 5500
13 Ascension Isl. 247 Tất cả các mã 3000 500 3000 500 60000 42000 30000
14 Australia 61 145, 147 4080 680 4080 680 81000 57000 40800
  Australia 61 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
  Christmas Isl. (Tính vào Australia mức cước các mã còn lại). 61 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
  Cocos Isl. (Tính vào Australia mức cước các mã còn lại). 61 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
15 Austria 43 71, 73, 74, 81, 82 960 160 960 160 19000 13500 9600
  Austria 43 Các mã còn lại 360 60 500 30 11500 7000 5500
16 Azerbaijan 994 Tất cả các mã 720 120 720 120 14500 10000 7200
17 Bahamas 1+242 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
18 Bahrain 973 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
19 Baleric.Isl 34+971 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
20 Bangladesh 880 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
21 Barbados 1+246 Tất cả các mã 480 80 480 80 12000 7200 5500
22 Belarus 375 602, 33344 1800 300 1800 300 36000 30000 18000
  Belarus 375 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
23 Belgium 32 463 720 120 7200 120 14500 10000 7200
24 Belize 501 6 480 80 480 80 12000 7200 5500
  Belize 501 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
25 Benin 229 Tất cả các mã 480 80 480 80 12000 7200 5500
26 Bermuda 1+441 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
27 Bhutan 975 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
28 Bolivia 591 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
29 Bosnia - Heregovina 387 6, 7 600 100 600 100 12000 8400 6000
  Bosnia - Heregovina 387 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
30 Bostwana 267 7 600 100 600 100 12000 8400 6000
  Bostwana 267 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
31 Brazil 55 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
32 British Virgin Isl. 1+284 Tất cả các mã 480 80 480 80 12000 7200 5500
33 Brunei 673 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
34 Bulgaria 359 48, 87, 88, 89, 98 960 160 960 160 19000 13500 9600
  Bulgaria 359 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
35 Burkinafaso 226 Tất cả các mã 960 160 960 160 19000 13500 9600
36 Burundi 257 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
37 Cambodia 855 Tất cả các mã 360 60 960 60 11500 7000 5500
38 Cameroon 237 7, 9 600 100 600 100 12000 8400 6000
  Cameroon 237 22, 88 1800 300 1800 300 36000 30000 18000
  Cameroon 237 Các mã còn lại 360 60 480 80 12000 7200 5500
39 Canada 1 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
40 Cape Verde 238 59, 9 600 100 600 100 12000 8400 6000
  Cape Verde 238 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
41 Cayman Isl. 1 + 345 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
42 Central African Republic 236 Tất cả các mã 1260 210 1260 210 25000 17500 12600
43 Chad 235 2, 3, 5, 6, 7, 9 600 100 600 100 12000 8400 6000
  Chad 235 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
44 Chile 56 Tất cả các mã 1620 270 1620 270 32000 22500 16200
45 China 86 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
46 Colombia 57 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
47 Comoros 269 Tất cả các mã 960 160 90 160 19000 13500 9600
48 Congo, DPR of the 243 12, 42, 43, 77 4080 680 4080 680 81000 57000 40800
  Congo, DPR of the 243 Các mã còn lại 720 120 720 120 14500 1000 7200
49 Cook Isl. 682 Tất cả các mã 1620 270 1620 270 32000 22500 16200
50 Costa Rica 506 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
51 Croatia 385 9 600 100 600 100 12000 8400 6000
52 Cuba 53 Tất cả các mã 1920 320 1920 320 38000 27000 19200
53 Cyprus 357 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
54 Czech 420 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
55 Denmark 45 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
56 Diego Garcia 246 Tất cả các mã 2400 400 2400 400 48000 33500 24000
57 Djibouti 253 Tất cả các mã 720 120 720 120 14500 10000 7200
58 Dominica Isl. 1 + 767 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
59 Dominican Rep. 1 + 809 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
  Caribbean Isl. (tính vào Dominican Rep. ) 1 + 809 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
60 Timor-Leste 670 Tất cả các mã 3000 500 3000 500 60000 42000 30000
61 Ecuador 593 59, 6, 8, 9 600 100 600 100 12000 8400 6000
62 Egypt 20 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
63 El Salvador 503 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
64 Equatorial Guinea 240 Tất cả các mã 480 80 480 80 12000 7200 5500
65 Eritrea 291 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
66 Estonia 372 40, 70, 5, 81, 82 1620 270 1620 270 32000 22500 16200
  Estonia 372 Các mã còn lại 600 100 600 100 12000 8400 6000
67 Ethiopia 251 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
68 Falkland Isl. 500 Tất cả các mã 3000 500 3000 500 60000 42000 30000
69 Faroe Isl. 298 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
70 Fiji 679 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
71 Finland 358 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
72 France 33 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
73 French Guiana 594 69 720 120 720 120 14500 10000 7200
74 French Guiana 594 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
75 French Polynesia 689 Tất cả các mã 720 120 720 120 14500 10000 7200
76 Gabon 241 Tất cả các mã 960 160 960 160 19000 13500 9600
77 Gambia 220 Tất cả các mã 1260 210 1260 210 25000 17500 12600
78 Georgia 995 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
79 Germany 49 115, 180 720 120 720 120 14500 10000 7200
  Germany 49 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
80 Ghana 233 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
81 Gibraltar 350 5, 6 600 100 600 100 12000 8400 6000
  Gibraltar 350 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
82 Greece 30 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
83 Greenland 299 Tất cả các mã 1620 270 1620 270 32000 22500 16200
84 Grenada 1 + 473 Tất cả các mã 480 80 480 80 12000 7200 5500
85 Guadeloupe 590 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
86 Guam 1 + 671 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
87 Guatemala 502 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
88 Guinea 224 Tất cả các mã 960 160 960 160 19000 13500 9600
89 Guinea Bissau 245 Tất cả các mã 960 160 960 160 19000 13500 9600
90 Guyana 592 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
91 Haiti 509 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
92 Honduras 504 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
93 Hongkong 852 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
94 Hungary 36 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
95 Iceland 350 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
96 India 91 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
97 Indonesia 62 868 2400 400 2400 400 48000 33500 24000
  Indonesia 62 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
98 Iran 98 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
99 Iraq 964 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
100 Ireland 353 82, 83, 89 720 120 720 120 14500 10000 7200
  Ireland 353 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
101 Israel 972 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
102 Italy 39 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
  Vatican City. (Tính vào Italy) 39 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
103 Ivory Coast 225 90 2400 400 2400 400 48000 33500 2400
  Ivory Coast 225 Các mã còn lại 720 120 720 120 14500 10000 7200
104 Jamaica 1 + 876 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
105 Japan 81 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
106 Jordan 962 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
107 Kazakhstan 7+7xx Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
108 Kenya 254 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
109 Kiribati 686 Tất cả các mã 2400 400 2400 400 48000 33500 24000
110 Korea, DPR of 850 Tất cả các mã 1920 320 1920 320 38000 27000 19200
  Korea, DPR of 82 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
111 Kuwait 965 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
112 Kyrgyzstan 996 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
113 Laos 856 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
114 Latvia 371 Tất cả các mã 1920 320 1920 320 38000 27000 19200
115 Lebanon 961 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
116 Lesotho 266 6 600 100 600 100 12000 8400 6000
  Lesotho 266 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
117 Liberia 231 Tất cả các mã 960 160 960 160 19000 13500 9600
118 Libya 218 Tất cả các mã 960 160 960 160 19000 12500 9600
119 Liechtenstein 423 6, 7, 8, 9 1260 210 1260 210 25000 17500 12600
  Liechtenstein 423 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
120 Lithuania 370 37, 52, 7, 8, 9 960 160 960 160 19000 13500 9600
121 Luxembourg 352 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
122 Macao 853 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
123 Macedonia 389 7 720 120 720 120 14500 10000 7200
  Macedonia 389 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
124 Madagascar 261 2 2400 400 2400 400 48000 33500 24000
  Madagascar 261 Các mã còn lại 960 160 960 160 19000 13500 9600
125 Madeira 351 + 91 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
126 Malawi 265 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
127 Malaysia 60 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
128 Maldives 960 Tất cả các mã 1620 270 1620 270 32000 22500 16200
129 Mali 223 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
130 Malta 356 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
131 Marshall Isl. 692 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
132 Martinique 596 69 720 120 720 120 14500 10000 7200
  Martinique 596 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
133 Mauritania 222 Tất cả các mã 960 160 960 160 19000 13500 9600
134 Mauritius 230 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
135 French Departments & Territoriesin the Indian Ocean 262 Tất cả các mã, ngoại trừ mã của Mayotte Island và Reunion Island 480 80 480 80 12000 7200 5500
136 Mayotte Island 262 263, 639 720 120 720 120 14500 10000 7200
137 Mexico 52 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
138 Micronesia 691 Tất cả các mã 480 80 480 80 12000 7200 5500
139 Moldova 373 6, 7 600 100 600 100 12000 8400 6000
  Moldova 373 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
140 Monaco 377 4, 6 720 120 720 120 14500 10000 7200
  Monaco 377 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
141 Mongolia 976 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
142 Montenegro 382 6 720 120 720 120 14500 10000 7200
  Montenegro 382 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
143 Montserrat 1 + 664 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
144 Morocco 212 5, 6 960 160 960 160 19000 13500 9600
  Morocco 212 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
145 Mozambique 258 84 600 100 600 100 12000 8400 6000
  Mozambique 258 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
146 Myanmar 95 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
147 Namibia 264 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
148 Nauru 674 Tất cả các mã 2400 400 2400 400 48000 33500 24000
149 Nepal 977 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
150 Netherlands 31 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
151 Netherlands Antilles 599 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
152 New Caledonia 687 Tất cả các mã 480 80 480 80 12000 7200 5500
153 New Zealand 64 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
154 Nicaragua 505 Tất cả các mã 480 80 480 80 12000 7200 5500
155 Niger Republic 227 201, 2040 3000 500 3000 500 60000 42000 30000
  Niger Republic 227 Các mã còn lại 600 100 600 100 12000 8400 6000
156 Nigeria 234 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
157 Niue Island 683 Tất cả các mã 4080 680 1080 680 81000 57000 40800
158 Norfolk Island 672 Tất cả các mã 3000 500 3000 500 60000 42000 30000
159 Norway 47 4, 58, 59, 9 480 80 480 80 12000 7200 5500
  Norway 47 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
160 Oman 968 9 600 100 600 100 12000 8400 6000
  Oman 968 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
161 Pakistan 92 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
162 Palau 680 Tất cả các mã 720 120 720 120 14500 10000 7200
163 Palestine 970 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
164 Panama 507 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
165 Papua New Guinea 675 Tất cả các mã 1260 210 1260 210 25000 17500 12600
166 Paraguay 595 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
167 Peru 51 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
168 Philippines 63 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
169 Poland 48 6907, 720, 7280, 8811, 22 720 120 720 120 14500 10000 7200
  Poland 48 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
170 Portugal 351 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
  Azores Isl. (Tính vào Portugal) 351 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
171 Puerto Rico 1 + 787 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
172 Qatar 974 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
173 Reunion Island 262 692, 693 720 120 720 120 14500 10000 7200
174 Romania 40 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
175 Russia 7 954 1620 270 1620 270 32000 22500 16200
    7 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
176 Ruwanda 250 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
177 Saipan ( Mariana ) 1 + 670 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
178 San Marino 378 Tất cả các mã 2400 400 2400 400 48000 33500 24000
179 Sao Tome and Principe 239 Tất cả các mã 2400 400 2400 400 48000 33500 24000
180 Saudi Arabia 966 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
181 Senegal Republic 221 Tất cả các mã 960 160 960 160 19000 13500 9600
182 Serbia 381 6 720 120 720 120 14500 10000 7200
  Serbia 381 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
183 Seychelles Island 248 Tất cả các mã 1260 210 1260 210 25000 17500 12600
184 Sierra Leone 232 Tất cả các mã 960 160 960 160 19000 13500 9600
185 Singapore 65 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
186 Slovakia 421 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
187 Slovenia 386 43, 49 960 160 960 160 19000 13500 9600
  Slovenia 386 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
188 Solomon Islands 677 Tất cả các mã 1920 320 1920 320 38000 27000 19200
189 Somalia 252 Tất cả các mã 1260 210 1260 210 25000 17500 12600
190 South Africa 27 1, 2, 3, 4, 5, 8 600 100 600 100 12000 8400 6000
  South Africa 27 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
191 South Sudan 211 Tất cả các mã 600 100 600 100 1200 8400 6000
192 Spain 34 901, 902 1620 270 1620 270 32000 22500 16200
  Spain 34 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
  Canary Isl. (Tính vào Spain) 34 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
193 Sri Lanka 94 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
194 St Helena 290 Tất cả các mã 3000 500 3000 500 60000 42000 30000
195 St. Kitts & Nevis 1 + 869 Tất cả các mã 480 80 480 80 12000 72000 5500
196 St. Lucia 1 + 758 Tất cả các mã 480 80 480 80 12000 72000 5500
197 St Pierre and Miquelon 508 Tất cả các mã 720 120 720 120 14500 10000 7200
198 St Vicent & Grenadines 1 + 784 Tất cả các mã 480 80 480 80 12000 7200 5500
199 Sudan 249 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
200 Suriname 597 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
201 Swaziland 268 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
202 Sweeden 46 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
203 Switzerland 41 74, 76, 77, 79, 860 960 160 960 160 19000 13500 9600
  Switzerland 41 Các mã còn lại 360 60 500 60 11500 7000 5500
204 Syria 963 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
205 Taiwan 886 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
206 Tajikistan 992 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
207 Tanzania 255 Tất cả các mã 600 100 600 100 12000 8400 6000
208 Thailand 66 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
209 Togo 228 Tất cả các mã 960 160 960 160 19000 13500 9600
210 Tokelau 690 Tất cả các mã 2400 400 2400 400 48000 33500 24000
211 Tonga Islands 676 Tất cả các mã 960 160 960 160 19000 13500 9600
212 Trinidad &Tobago 1 + 868 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
213 Tunisia 216 Tất cả các mã 960 160 960 160 19000 13500 9600
214 Turkey 90 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
215 Turkmenistan 993 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
216 Turks and Caicos Isl. 1 + 649 Tất cả các mã 480 80 480 80 12000 720 5500
217 Tuvalu 688 Tất cả các mã 2400 400 2400 400 48000 33500 24000
218 Uganda 256 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
219 Ukraine 380 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
220 United Arab Emirates 971 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
221 United Kingdom 44 208779, 70, 76, 84, 87 1620 270 1620 270 32000 22500 16200
  United Kingdom 44 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
222 Uruguay 598 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
223 USA (bao gồm Alaska 1 + 907 và Hawaii 1 + 808) 1 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
  Wake Isl. (tính vào USA) 1 + 808 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
  Midway Isl. (tính vào USA) 1 + 808 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
224 Uzbekistan 998 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
225 Vanuatu 678 Tất cả các mã 360 160 960 160 19000 13500 9600
226 Venezuela 58 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
227 Wallis & Fortuna Isl. 681 Tất cả các mã 2400 400 2400 400 48000 33500 24000
228 Western Sahara 21 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
229 Western Samoa 685 Tất cả các mã 960 160 960 160 19000 13500 9600
230 Yemen Republic 967 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
231 Zambia 260 Tất cả các mã 360 60 500 60 11500 7000 5500
232 Zimbabwe 263 11, 23, 71, 73, 77, 91, 953 1620 270 1620 270 32000 22500 16200
233 Các hướng khác     360 60 500 60 11500 7000 5500
Ghi chú:

 Giá cước tính bằng tiền đồng Việt Nam, cước này chưa có thuế giá trị gia tăng đối với các cuộc gọi từ thuê bao bao trả trước, trả sau hoặc các cuộc gọi từ bưu cục, điểm bửi điện - văn hóa xã, đại lý và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với cước dịch vụ điện thoại trả tiền trước (thẻ 1717). 
 Phương thức tính cước:
- Điện thoại quốc tế IDD, gọi 171, gọi nhân công, dịch vụ 'hỗ trợ gọi 171 quốc tế' (đăng ký qua tổng đài quốc tế 1713) đến các mã thông thường: cước được tính theo block 06 giây đầu và 01 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi chưa đến 01 block 06 giây đầu tính cước 01 block 06 giây. Phần lẻ của 01 cuộc chưa đến một giây được làm tròn thành 01 giây.
- Điện thoại nhân công qua PSTN: cước được tính theo block 01 phút đầu và 01 phút cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi chưa đến 01 phút đầu tính cước 01 phút. Phần lẻ của cuộc chưa đến 01 phút được làm tròn thành 01 phút.
- Cước trên không phân biệt giờ cao điểm hay giờ thấp điểm.
- Cước trên không phụ thuộc vào mức độ sử dụng dịch vụ trong tháng.
 Đối với các cuộc gọi từ bưu cục, điểm bưu điện - văn hóa xã, đại lý, ngoài cước liên lạc thu thêm cước phục vụ 454 đồng/ 01 cuộc.

Các tin khác
Hổ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Tư vấn kỹ thuật
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 20096080
Đang online: 10